ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

บริการรับบัตรสินเชื่อ AEON
ความปลอดภัย

                  ความปลอดภัย

                 

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติโดยทั่วไป มีดังนี้ 
 
- เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากพิษ (ส่วนมากกลิ่นที่เราคุ้นเคยจากก๊าซธรรมชาติเป็นผลมาจากการเติมสารเคมีบาง ประเภทลงไป เพื่อให้ผู้ใช้รู้ได้
   ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว)
- เบากว่าอากาศ (ความถ่วงจำเพาะ 0.5-0.8 เท่าของอากาศ) 
- ติดไฟได้ โดยมีช่วงของการติดไฟที่ 5-15% ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เองคือ 650 องศาเซลเซียส 
    
  
  คุณประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ 
 
- เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหม้สมบูรณ์
- ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
- มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากเบากว่าอากาศ จึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว
- มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตได้เองจากแหล่งในประเทศ จึงช่วยลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ และประหยัดเงินตรา
  ต่างประเทศได้มาก  
 
 คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

  ข้อเปรียบเทียบ 

  ก๊าซ NGV 

  ก๊าซ LPG 

  น้ำมันเบนซิน 

  น้ำมันดีเซล 

สถานะ

เป็นก๊าซ

เป็นก๊าซและจะอยู่ในรูป
ของเหลวที่ความดัน 7 บาร์

เป็นของเหลว

เป็นของเหลว

น้ำหนัก

เบากว่าอากาศ ไม่มีการสะสม
เมื่อเกิดการรั่ว

หนักกว่าอากาศ จึงเกิดการ
สะสม ซึ่งเป็นอันตราย

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

ขีดจำกัดการติดไฟ

5 – 15%

2.0 – 9.5%

1.4 – 7.6%

0.6 – 7.5%

อุณหภูมิติดไฟ

650 ?C

481 ?C

275 ?C

250 ?C

 **  ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability limit) เป็นขอบเขตการเผาไหม้ที่ต้องมีสัดส่วนของ   ไอเชื้อเพลิงในอากาศที่จะลุกไหม้ได้
เมื่อมีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ  **