ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

บริการรับบัตรสินเชื่อ AEON
TIPS เมื่อรถติดแกีสเกิดอุบัติเหตุ

Tips ในการปฏิบัติเมื่อรถใช้แก๊ส LPG เกิดอุบัติเหตุ

  

 

 

                  อุบัติเหตุจากการชน
   • จอดรถ ดึงเบรคมือ เปิดกระจกรถ
   • ปิดสวิทช์กุญแจ และดึงกุญญแจออกจากสวิทช์กกุญแจ
   • ลงจากรถนำของมีค่า และถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย
   • เปิดฝากระโปรงหน้า และหลัง เพื่อสังเกตุดูอาการผิดปกติ
   • (กรณีเป็นถังรุ่นวาวล์เขียว แดง ธรรมดา แบบใช้มือหมุน)ให้ปิดวาวล์มือหมุนที่ถังแก๊ส แล้วเปิดฝา

      กระโปรงท้าย(ถ้าปิดวาล์วไม่ได้ให้ปฎิบัติหัวข้อต่อไป)

     *ในกรณีที่เป็นถังแก๊สที่ใช้มัลติวาวล์โทมาเซทโต้ อิตาลี ( TOMASETTO, ITALY) 
    ไม่จำเป็นต้องปิดวาวล์ด้วยตนเอง เพราะมัลติวาวล์จะปิดวาวล์เองโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดสวิทช์กุญ
     แจเครื่องยนต์(หากเป็นกรณีต่อวงจรของสวิทช์แก๊สผ่านวงจรสวิทช์กุญแจรถยนต์ – IGN )
      ดึงฟิวส์ของระบบแก๊ส ข้างแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดการทำงานของระบบแก๊ส
   • หากมีกลิ่นแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ให้รีบออกห่างพอสังเกตุเห็นได้
   • หากมีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิงที่ต้นเพลิงทันที หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน

     หลังเกิดอุบัติเหตุก่อนจะใช้รถยนต์ด้วยระบบแก๊สอีกควรนำรถของท่านเข้ารับการตรวจเช็คจากช่าง
     ผู้มีความชำนาญในระบบแก๊สก่อน

 อุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่างหรือใต้ท้องรถยนต์
   • จอดรถ ดึงเบรคมือ ดับเครื่องยนต์ แล้วดึงกุญแจอออก
   • ลงจากรถพร้อมสังเกตุกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด (ทั้งแก๊ส และ น้ำมัน) แล้วรีบปิดวาล์ว
      มือหมุนถังแก๊ส (กรณีใช้ถังวาวล์มือหมุนแบบธรรมดา)

    * ในกรณีที่เป็นถังแก๊สที่ใช้มัลติวาวล์โทมาเซทโต้อิตาลี  ( TOMASETTO, ITALY) ไม่จำเป็นต้อง
   ปิดวาวล์ด้วยตนเองเพราะมัลติวาวล์จะปิดวาวล์เองโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดสวิทช์กุญแจเครื่อง ยนต์
   (หากเป็นกรณีต่อวงจรของสวิทช์แก๊สผ่านวงจรสวิทช์กุญแจรถยนต์ – IGN )   

 วิธีการดูแลรักษารถยนต์ใช้แก๊ส
   1. ตรวจเช็ครถตามระยะกำหนดของรถรุ่นนั้นๆ-น้ำหล่อเย็น-ควรใช้น้ำยาหล่อเย็นตามคู่มือกำหนด
   2. น้ำมันเครื่อง-อาจเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำห
รับรถยนต์ที่ใช้ระบบแก๊ส (LPG หรือ NGV) เป็นเชื้อเพลิง
       เช่น PTT PERFORMA  ENERGRY1
   3. กรองอากาศ-ทำความสะอาดไส้กรองอากาศตามคู่มือกำหนดสำหรับรถ Hybrid NGV/LPG
   4. ข้อต่อแก๊สทุกจุด - ตรวจการรั่วโดยใช้น้ำสบู่ หยอดที่ข้อต่อแก๊ส ทุกจุดที่สามารถทำได้เอง
        (ตรวจขณะเปิดใช้ระบบ แก๊ส)
   5. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีอยู่ในถังอย่างน้อย 1/4 ถัง เพื่อ
       5.1. มีน้ำมันสำรองกรณีแก๊สหมด หรือระบบจ่ายแก๊สขัดข้อง
       5.2. ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน
       5.3. ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายในกรณีที่ระบบแก๊สนั้น ไม่ได้ตัดการทำงานของปั๊มจ่าย
              น้ำมันเชื้อเพลิง
   6. เข้ารับบริการตรวจเช็คระบบแก๊ส ตามระยะเวลาที่อู่ / ศูนย์ติดตั้งแก๊สนั้นๆกำหนด
   7. ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ำมัน เพื่อให้สตาร์ทง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ทและหล่อเลี้ยงระบบ
       เชื้อเพลิง(ระบบแก๊สส่วนใหญ่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ำมันอยู่แล้ว)

   8. การดับเครื่องยนต์ ควรดับด้วยระบบน้ำมันบ้างในบางวัน เพื่อให้น้ำมันเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่นหัวฉีด
       น้ำมัน, กระบอกสูบ, ห้องเผาไหม้ ฯลฯ เพื่อไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป ( แนะนำอย่างยิ่งให้
       ปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ท่านจะต้องจอดรถ หรือไม่ใช้รถเป็นเวลานานหลายๆวัน)
   9. ควรเติมแก๊สจากสถานีบริการที่มีมาตรฐาน (อาจมีสิ่งปลอมปนได้ในปั๊มแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน)
   10.หากไม่ใช้รถยนต์เป็นเวลานานหลายวัน ควรปิดวาล์วมือหมุนที่ถังแก๊ส เพื่อป้องกันแก๊สรั่วในกรณี
        ที่ระบบวาล์วไฟฟ้าที่จุดอื่นบกพร่อง

 "ทั้งหมดนี้เป็นการดูแลรักษารถยนต์ใช้แก๊สด้วยวิธีง่ายๆ ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อความ
   ปลอดภัย ของท่าน และเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และระบบ Gas ในรถของท่านได้
    บ้างไม่มากก็น้อยครับ"